Regulamin konkursu: WYMARZONA SZKOŁA

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji w konkursie “Wymarzona szkoła”  (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Kursu jest Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS w Lublinie, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866 (dalej “Organizator”).
 3. Osobą uprawnioną (dalej “Uczestnik”) do zgłoszenia jest każda osoba posiadająca konto na portalu YouTube. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez YouTube. Serwis youtube.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest u organizatora Konkursu w czasie jego trwania.
 6. Celem Konkursu jest popularyzacja nauki programowania oraz działalności Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
 7. Fundatorem nagród jest Organizator.
   

§ 2.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Wykonanie zadania konkursowego oznacza akceptację oraz potwierdzenie, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Konkursie  i akceptuję jego warunki..
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. W konkursie mogą̨ wziąć́ udział wszystkie osoby posiadające konto na portalu YouTube będące uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej..
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na YouTube.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  • subskrybowanie kanału Techni Schools w serwisie YouTube.
  • Polubienie posta konkursowego opublikowanego na kanale Techni Schools w serwisie YouTube.
  • Opublikowanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym w zakładce społeczność.
 6. Konkurs trwa od 18.09.2023 r. Do 26.09.2023 r.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27.09.2023 r. roku o godzinie 12:00 na portalu społecznościowym YouTube, Instagram oraz Facebook technischools.
 8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem kanału technischools na platformie YouTube znajdującym się̨ pod adresem:
 9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie: Jaka według Ciebie powinna być wymarzona szkoła?
 10. Każdy uczestnik może dodać dowolną ilość odpowiedzi, ale każda z nich musi różnić się od siebie.
 11. W konkursie zostanie wyłoniona oraz nagrodzona jedna osoba.

§ 3.

Zasady oceniania prac

 1. Organizator powoła Komisję składającą się z przedstawiciela organu prowadzącego Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS oraz dwóch pracowników Szkoły TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
 2. Komisja przy ocenie Utworów weźmie pod uwagę:
  • kreatywność odpowiedzi;
  • ilość polubień/komentarzy/zasięg;
 3. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez Komisję konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie.
 4. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów jeśli, żadna z odpowiedzi konkursowych nie będzie spełniała ww. kryteriów.
   

§ 4.

Nagrody

 1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda w postaci Darmowego udziału w Kursie przygotowawczym do egzaminu 8-klasisty "Mistrzowie Matematyki"
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.09.2023 r. roku o godzinie 12:00  na portalu społecznościowym Instagram, Facebook oraz YouTube, których właścicielem jest Organizator Konkursu — konto technischools.
 3. Odbiór nagrody w postaci Vouchera możliwy od dnia ogłoszenia wyników do dnia 29.09.2023 r.  w siedzibie Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools znajdującego się przy ul. Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
   

§ 5.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać́ za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@technischools.com
 2. Reklamacja powinna zawierać́ imię̨ i nazwisko Uczestnika, nazwę profilu w serwisie YouTube oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać́ opis (Konkurs na YouTube – Wymarzona szkoła).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
   

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie - https://technischools.com/regulamin-wymarzona-szkola
 2. Organizator zastrzega, że data nadsyłania prac konkursowych może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać odwołany lub przerwany.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
 6. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
   

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866). W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866) lub na adres e-mail: . Spółka w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności działa zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę obejmuje imię i nazwisko uczestnika i opiekuna prawnego, adres e-mail opiekuna prawnego, wiek, nazwę i adres szkoły. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz otrzymywania informacji o bieżącej działalności Techni Schools, w tym informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Spółka może publikować imię i nazwisko oraz nazwę szkoły oraz wybranych uczestników w konkursu. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.