Polityka prywatności


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Techni Schools przetwarza dane osobowe w Aplikacji Rekrutacyjnej (dalej „Aplikacja”) dla celów
postępowania rekrutacyjnego do technikum oraz – w przypadku zakwalifikowania się na szkoły –
dokumentowania przebiegu edukacji, a także dla celów statutowych, archiwalnych,
statystycznych i marketingowych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w toku rekrutacji, a w przypadku
zakwalifikowania się na studia również w trakcie realizacji procesu kształcenia, jest Techni Schools
sp. z o.o. z siedzibą Związkowa 26, 20-148 w Lublinie, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000803622, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN, NIP: 7123392662, REGON: 384348866
(dalej Spółka lub Administrator).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych
celów, przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi
w Szkole.

2. Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,
za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi
Administratorzawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in.
w zakresie IT, dziennika elektronicznego.

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak:
MEN, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta, Centrum Obsługi Edukacji, SIO, towarzystwo
ubezpieczeniowe, ZUS, US, GUS, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy
obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Technikum.

4. Każdy Kandydat, a w przypadku kwalifikacji do Szkoły uczeń, którego dane dotyczą ma prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, ma prawo
również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania
sądowego.

5. W przypadkach przewidzianych przepisami Kandydat/Uczeń prawa może skorzystać z prawa
ograniczenia przetwarzania danych, zaś w sytuacji uczestniczenia w trakcie edukacji w
dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody ucznia uprawniony jest do odwołania zgody,
może także żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw co do ich przetwarzania.

6. Przetwarzane dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie będą
one podlegały profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje
w sposób zautomatyzowany.

7. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@technischools.com
8. Terminy użyte w Polityce i pisane wielką literą maja znaczenia nadane w Regulaminie, chyba że
wprost postanowiono inaczej.

9. Przyjmuję do wiadomości, że Techni Schools nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie
błędnych danych.

10. Przetwarzanie danych osobowych w Aplikacji odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
RODO).

11. Aplikacja zbiera dane osobowe Użytkowników podawane przez Użytkowników podczas rejestracji
Kandydata tj. adres e-mail, dodatkowo w przypadku uzupełnienia danych kandydata: imię i
nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania, pesel,
imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), adres zamieszkania rodziców, nr telefonu
rodziców, adres e-mail rodziców, miejsce pracy rodziców.

12. Dane zbierane przy Rejestracji są niezbędne do założenia Konta Użytkownika w Aplikacji i
umożliwiania mu korzystania z usług świadczonych w ramach Aplikacji. Użytkownik ma dostęp do
danych poprzez Konto i może nimi zarządzać.

13. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez zabezpieczenia fizyczne, procedury
organizacyjne i oprogramowanie systemowe.

14. Zastosowane zabezpieczenia gwarantują:
a. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość–przez co rozumie się przetwarzanie
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika;
b. ograniczenie celu - przez co rozumie się zbieranie danych osobowych w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny
z tymi celami;
c. minimalizację danych - przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
d. prawidłowość- przez co rozumie się przetwarzanie danych osobowych prawidłowych i w
razie potrzeby uaktualnionych;
e. ograniczenie przechowywania - przez co rozumie się przechowywanie danych osobowych
w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy,
niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f. integralność i poufność – przez co rozumie się przetwarzanie w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także
uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. W przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niepełne Użytkownik ma prawo żądania
sprostowania danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych dotyczących Użytkownika, tj. przysługuje
Użytkownikowi tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie danych osobowych
jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

4. W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f
RODO nie przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczących Pani/Pana danych.

6. Użytkownik ma prawo otrzymania od Techni Schools w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane dotyczące Użytkownika, a
także przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Techni Schools bezpośrednio
przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Techni Schools danych
osobowych narusza RODO.

8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PLIKI COOKIES

1. Aplikacja używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji.
W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Aplikacji, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Aplikacji stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji).
b. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika
w zakresie zawartości Aplikacji, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies”
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Aplikacji przez Użytkownika, typie strony,
z jakiej Użytkownika został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Użytkownika na Aplikacji. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Aplikacji.

4. Użytykownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

GOOGLE ANALYTICS

1. Strona www wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google
(Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl).

2. Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony
internetowej przez Użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na
komputerze Użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na
stronie internetowej www są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam
zapisywane.

3. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP Użytkownika jest skracany
przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej
lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam
skracany.

4. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google
Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Usługobiorca może uniknąć przesyłania danych
wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony
internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
https://tools.google.com/.

TYPEFORM

Strona korzysta z Typeform  (TYPEFORM S.L. B65831836 Bac de Roda, 163 Barcelona 08018 Spain VAT: ESB65831836 billing@typeform.com).
Jest to narzędzie służące do tworzenia formularzy. Dane te są administrowane przez TechniSchools, ma do nich dostęp ograniczona ilość osób zaangażowanych w obsługę danego procesu.
Więcej o polityce prywatności platformy Typeform, można przeczytać pod https://admin.typeform.com/to/dwk6gt.

NOTION LABS

1. Strona korzysta z platformy Notion Labs (Notion Labs, Inc. 548 Market St #74567, San Francisco, CA 94104-5401 United States team@makenotion.com).

2. Jest to narzędzie wspomagające proces rekrutacji. Dane te są administrowane przez TechniSchools, ma do nich dostęp ograniczona ilość osób zaangażowanych w obsługę danego procesu