Regulamin rekrutacji


I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja – należy przez to rozumieć system rekrutacyjny; program komputerowy w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie
https://technischools.com.

2. Szkoła / Technikum – należy przez to rozumieć Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI
SCHOOLS

3. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zamierza zaaplikować do szkoły, w
imieniu której Użytkownik składa oświadczenie o przystąpieniu do Rekrutacji Szkoły w Aplikacji.

4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia, mający podstawę do opieki
prawnej nad Kandydatem.

5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki
korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady
określające zakres odpowiedzialności Aplikacji z tytułu świadczenia usług.

6. Rekrutacja – należy przez to rozumieć proces rekrutacji Kandydata do Technikum.

7. Techni Schools – należy przez to rozumieć Organ Prowadzący Szkołę - Techni Schools sp. z o.o. z
siedzibą Związkowa 26, 20-148 w Lublinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000803622, wysokość kapitału
zakładowego 100 000 PLN, NIP: 7123392662, REGON: 384348866.

II. Rekrutacja Kandydata

1. Wypełnienie formularza [FORMULARZ REKRUTACYJNY]

 1. Uzupełnienie danych o Kandydacie w Aplikacji
 2. Wypełnienie testu przez Kandydata w Aplikacji
 3. Przesłanie formularza.

2. Techni Schools zastrzega sobie możliwość zorganizowania indywidualnej rozmowy Opiekunów
Prawnych z Dyrektorem Szkoły, Zespołem Psychologiczno-Pedagogicznym oraz z członkiem organu prowadzącego szkołę.

3. Podpisanie umowy z Opiekunami Prawnymi.

4. Dostarczenie dokumentów poświadczających o ukończeniu szkoły podstawowej.

5. Dopuszcza się przyjęcie uznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego na mocy decyzji Dyrektora Szkoły.

6. Możliwe jest przeniesienie ucznia do Szkoły z innej szkoły tego samego typu lub innego typu na mocy decyzji Dyrektora Szkoły. Uczeń taki, zobowiązany jest fo przystąpienia do kursów i egzaminów kwalifikacyjnych.

III. Opłaty

1. Czesne wynosi:

 1. Warszawa – 3 490 zł,
 2. Trójmiasto – 2 490 zł,
 3. Wrocław – 2 490 zł,
 4. Poznań – 2 490 zł,
 5. Kraków – 2 490 zł,
 6. Lublin – 1 990 zł,
 7. Rzeszów – 1 990 zł.

Płatne przez 12 miesięcy.

2. Opłata rekrutacyjna wynosi:

 1. Warszawa – 3 490 zł,
 2. Trójmiasto – 2 490 zł,
 3. Wrocław – 2 490 zł,
 4. Poznań – 2 490 zł,
 5. Kraków – 2 490 zł,
 6. Lublin – 1 990 zł,
 7. Rzeszów – 1 990 zł.

Płatne po podpisaniu umowy.

3. Opłaty proszę wpłacać na rachunek bankowy wskazany w umowie.

IV. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Rekrutacji – Użytkownik i Kandydat akceptuje
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Techni Schools zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane
w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej
https://www.technischools.com.

3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez wysłanie informacji mailowej na adres kontakt@technischools.com.
W przypadku, gdy Użytkownik nie poinformuje o braku akceptacji zmian, przyjmuje się, że Użytkownik
zaakceptował zmiany.

5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.