Regulamin Konferencji Informatycznej Lubelska WySPA Techni

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rejestracji oraz uczestnictwa w pierwszej edycji Konferencji Informatycznej Lubelska WySPA Techni.

 

§ 1

Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie

 1. Organizator Konferencji - Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie, ul.  Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.
 2. Współorganizatorzy Konferencji - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12,20-150 Lublin oraz Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 
 3. Administrator – Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji, Partnerów i Prelegentów jest Dyrektor Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Lublinie, ul.  Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin
 4. Strona Internetowa Konferencjihttps://technischools.com/lubelska-wyspa-techni 
 5. Konferencja – pierwsza edycja Konferencji Informatycznej Lubelska WySPA Techni odbywająca się w terminie 14 listopada 2023 r. w Lublinie.
 6. Aktywności -  wydarzenie w ramach programu Konferencji w dniu 14 listopada 2023 r. odbędą się następujące Aktywności organizowane w Obiekcie: prelekcje stacjonarne warsztaty stacjonarne oraz stacjonarne stoiska wystawiennicze.
 7. Nauczyciel – Uczestnik Konferencji ze statusem nauczyciel.
 8. Partner – uczelnia, firma, instytucja lub organizacja prowadząca działalność związaną z branżą IT lub z edukacją informatyczną, zgłaszająca gotowość do organizacji Aktywności poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla Partnera i/lub Prelegenta dostępny na Stronie Internetowej Konferencji.
 9. Prelegent – osoba zgłaszająca gotowość do organizacji Aktywności poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla Partnera i/lub Prelegenta dostępny na Stronie Internetowej Konferencji.
 10. Uczestnik Konferencji – opiekun lub Nauczyciel, który dokonał rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla Uczestnika Konferencji dostępny na Stronie Internetowej Konferencji.
 11. Formularz Zgłoszeniowy dla Uczestnika Konferencji – formularz zawierający dane Uczestnika Konferencji, dostępny na Stronie Internetowej Konferencji.
 12. Formularz Zgłoszeniowy dla Partnera i/lub Prelegenta – formularz zawierający dane Partnera i/lub Prelegenta, dostępny na Stronie Internetowej Konferencji.
 13. Obiekt – miejsce organizacji Aktywności stacjonarnych w dniu 14 listopada 2023 r. tj. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Organizator Konferencji zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Konferencji z jej opisem.
 2. Współorganizator Konferencji tj. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie udostępni Obiekt, w którym odbędą się Aktywności stacjonarne w dniu 14 listopada 2023 r. tj. warsztaty, prelekcje oraz stoiska wystawiennicze Partnerów.
 3. Współorganizator Konferencji tj. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zapewni sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych w ilości 1 komputera dla 2 Uczestników Konferencji w dniu 14 listopada 2023 r. 
 4. Organizator Konferencji dopuszcza możliwość utrwalania w formie fotografii oraz audiowizualnej (filmu), a także nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestników Konferencji na potrzeby promocji Konferencji tych Uczestników Konferencji, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku poprzez zaznaczenie ww. zgody w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestnika Konferencji.
 5. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konferencji, w tym koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia, Uczestnicy Konferencji pokrywają we własnym zakresie.
 6. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji opublikowanego  na Stronie Internetowej Konferencji lub Prelegentów wymienionych w ww. programie Konferencji. W takim przypadku Uczestnikowi Konferencji nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora Konferencji.

 

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Za rejestrację Uczestników Konferencji na Konferencję odpowiada Organizator Konferencji.
 2. Formularz Zgłoszeniowy dla Uczestnika Konferencji zostanie aktywowany w dniu 30 października 2023 r. o godzinie 18:00.
 3. W Konferencji mogą wziąć udział uczniowie, opiekunowie uczniów (w przypadku uczniów niepełnoletnich) i Nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
 4. Uczestnikiem Konferencji może zostać osoba, która zarejestruje się poprzez Formularz Zgłoszeniowy dla Uczestnika Konferencji.
 5. Zapisy na Aktywności w ramach Konferencji dokonywane są jedynie przez Nauczyciela. Nauczyciel w momencie wypełniania Formularza Zgłoszeniowego dla Uczestnika Konferencji może dokonać zgłoszenia grupy uczniów na wybraną Aktywność w ramach Konferencji, przy czym liczba uczniów nie może przekraczać limitu wskazanego na Stronie Internetowej Konferencji. Nauczyciel następnie przekaże imiona i nazwiska uczniów, którzy wezmą udział w danej Aktywności w ramach Konferencji, na adres mailowy Organizatora Konferencji: lwt@technischools.com w postaci zaszyfrowanego załącznika, z podaniem hasła w odrębnej wiadomości e-mail. Zapisy na Aktywności w ramach Konferencji nie dotyczą prelekcji stacjonarnych w dniu 14 listopada 2023 r.
 6. O udziale w prelekcjach stacjonarnych w dniu 13 listopada 2023 r. będzie decydowała kolejność zajmowanych dostępnych miejsc w Obiekcie. 
 7. Limit rejestracji Uczestników Konferencji na Aktywności w ramach Konferencji jest ograniczony, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na poszczególne Aktywności w ramach Konferencji zostanie podany na Stronie Internetowej Konferencji oraz w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestnika Konferencji.
 8. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na prelekcje i warsztaty stacjonarne, jeden Nauczyciel może zgłosić jedną grupę na uczniów na jeden, wybrany warsztat stacjonarny w dniu 14 listopada 2023 r. 
 9. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników Konferencji.
 10. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zakończenia rejestracji w przypadku kiedy liczba Uczestników Konferencji przekroczy limit miejsc. 
 11. Informacje o liczbie wolnych miejsc oraz o ewentualnych zmianach terminów Organizator Konferencji będzie umieszczał na Stronie Internetowej Konferencji.
 12. Rejestracja jest dobrowolna jednak brak rejestracji uniemożliwia udział w Konferencji.

 

§ 4

Rezygnacja z udziału w Konferencji oraz wycofanie zezwoleń

 1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji na Konferencję ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji. Informację taką należy przesłać na adres e–mail: lwt@technischools.com 
 2. Uczestnik Konferencji, który udzielił zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych ma prawo do bezwarunkowego wycofania zezwolenia poprzez niezwłoczne poinformowanie o tym Organizatora Konferencji. Informację taką należy przesłać na adres   e–mail: lwt@technischools.com
 3. Uczestnik Konferencji, który udzielił zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora Konferencji (newsletter) ma prawo do bezwarunkowego wycofania zgody poprzez niezwłoczne poinformowanie o tym Organizatora Konferencji. Informację taką należy przesłać na adres e–mail: lwt@technischools.com

 

§ 5

Odwołanie Konferencji

 1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu i miejsca jej organizacji.
 2. W każdym z ww. przypadków Organizator Konferencji poinformuje o tym fakcie Uczestników Konferencji za pośrednictwem Strony Internetowej Konferencji oraz na adres e–mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestników Konferencji.

 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych, zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla Uczestnika Konferencji jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konferencji.
 2. Organizator Konferencji zastrzega, że nie udostępni Partnerom i Prelegentom danych osobowych Uczestników Konferencji.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Konferencji znajdują się w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 r.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Konferencji lub drogą mailową na adres e-mail: lwt@technischools.com 
 3. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 4. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania warsztatów stacjonarnych.
 6. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestników Konferencji z przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności nieodpowiedzialnego zachowania się Uczestnika Konferencji i nieprzestrzegania zapisów Regulaminu.
 7. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, jak również zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno–technicznych właściciela Obiektu. 
 8. Organizator Konferencji ma prawo wykluczyć Uczestnika Konferencji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny w przypadku, gdy działania Uczestnika Konferencji negatywnie wpływają na dobre imię i bezpieczeństwo Organizatora Konferencji lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę pozostałych osób znajdujących się w Obiekcie.
 9. Organizator Konferencji zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Jego interpretacja, rozstrzyganie spraw spornych oraz kwestii nieujętych w Regulaminie należy wyłącznie do Organizatora Konferencji. Wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: lwt@technischools.com 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika Konferencji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools; dane adresowe: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.
 2. W szkole wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: e–mail: lwt@technischools.com w tytule maila należy wpisać „IOD (tytuł sprawy)” lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) rejestracji i uczestnictwa w Konferencji;

b) komunikowania się przez Organizatora Konferencji w sprawach związanych z przebiegiem Konferencji;

c) informowania o przyszłych inicjatywach w ramach Projektu Lubelska WySPA Techni;

d) promocji Konferencji;

e) archiwizacyjnych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy w związku z akceptacją przez Panią/Pana postanowień Regulaminu; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

c) art. 6 ust 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3 lit. c i 3 lit. d). 

 1. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów, o których mowa w pkt 3 lub w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby do momentu jej wycofania. Następnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat. Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe. W zależności od podjętej decyzji okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte.
 2. Pani/Pana dane, przetwarzane przez Administratora, nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) właścicielom platformy YouTube (zasady ochrony danych stosowane przez YouTube znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl);

c) właścicielom platformy Facebook (zasady ochrony danych stosowane przez Facebook znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation);

d) właścicielom platformy Instagram (zasady ochrony danych stosowane przez Instagram znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875);

 1. Pani/Pana dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W związku z tym Pani/Pana dane mogą być przekazane m.in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie wiadomości e–mail informującej o wycofaniu zgody na adres: lwt@technischools.com lub poprzez wysłanie pisma pocztą tradycyjną na adres Administratora danych). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych identyfikacyjnych i kontaktowych (na potrzeby transmisji online) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji jako Uczestnik Konferencji. Rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych Konferencji jest dobrowolne. Brak zezwolenia na przetwarzanie wizerunku na potrzeby promocyjne Konferencji lub na przesyłanie informacji o przyszłych inicjatywach w ramach Projektu Lubelska WySPA Techni skutkuje tym, iż Pani/Pana wizerunek nie zostanie wykorzystany w materiałach promocyjnych, a informacje o przyszłych inicjatywach w ramach Projektu Lubelska WySPA Techni nie będą do Pani/Pana przesyłane.