Regulamin konkursu: Uzbekistan Techni Tour Guide

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu p.t. Uzbekistan Techni Tour Guide jest Techni Schools Sp. z o.o. ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, NIP: 7123392662, REGON: 384348866, zwany dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
4. Propozycje projektów należy zgłaszać do 15.04.2024 r. na adres konkurs@technischools.com, załączając szczegółowy opis pomysłu oraz wstępny projekt wizualny / szkic / prototyp przewodnika.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) mogą być wyłącznie uczniowie Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Warszawie oraz Lublinie.
2. Uczestnicy mogą pracować indywidualnie lub w zespołach do 2 osób.
3. W Konkursie Uczestnicy mogą brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu i wydania nagród.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczany z udziału w Konkursie, o czym Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia nagród.
6. Z udziału w Konkursie zostaną wykluczone Zadania Konkursowe, które zostały zgłoszone przez osoby, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, a także:
- zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
- odnoszące się w szczególności do religii, polityki, hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz innych substancji niedozwolonych,
- zawierające nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
- zawierające treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;
- naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie.

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Propozycje projektów należy zgłaszać do 15.04.2024 r. załączając szczegółowy opis pomysłu oraz wstępny projekt wizualny / szkic / prototyp przewodnika na adres konkurs@technischools.com
2. Przedmiotem konkursu jest:
- Stworzenie przewodnika, który będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale także interaktywnym kompanem podróży.
- Integracja wersji papierowej z aplikacją lub stroną internetową wykorzystującą AI, by oferować użytkownikom spersonalizowane rekomendacje, wirtualne wycieczki, tłumaczenia czy inne funkcjonalności bazujące na sztucznej inteligencji.
- Wprowadzenie innowacyjnego sposobu oznaczania w przewodniku papierowym miejsc, które oferują dodatkowe treści lub funkcje w aplikacji/na stronie, np. poprzez kody QR, NFC lub inne rozwiązania technologiczne.
3. Projekty będą oceniane pod kątem innowacyjności, wykorzystania AI, jakości integracji między wersją papierową a cyfrową oraz potencjalnej wartości dla użytkowników.
4. Nagrodami w Konkursie są:
- Główna nagroda: Płatny staż przy realizacji projektu przewodnika turystycznego po Uzbekistanie z wykorzystaniem AI.
- Nagroda dodatkowa: Zakup dostępu do kursu lub konferencji technologicznej wybranej przez uczniów, o wartości 1000 zł.
5. Zwycięski projekt będzie realizowany pod nadzorem profesjonalnego zespołu, przy aktywnym udziale zwycięzcy/zespołu zwycięzców w ramach płatnego stażu.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej osobiście przez organizatora.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2024 r. 

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy(ów) Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Organizator w związku z prowadzeniem Konkursu zbierać będzie następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko i adres e-mail.
3. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych za pośrednictwem maila przesłanego na adres konkurs@technischools.com.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału Konkursie.
5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację przez Uczestnika (lub rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli Uczestnik jest niepełnoletni) warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
3. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik (lub rodzic bądź opiekun prawny, jeśli Uczestnik jest niepełnoletni) oświadcza, że autor pracy posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej oraz że zgłoszone do Konkursu prace są oryginalne i wykonane przez Uczestnika, a związku z tym nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
4. Uczestnik jest świadomy, że w przypadku, gdy oświadczenie zawarte w punkcie 3 powyżej nie będzie prawdziwe, może to spowodować pojawienie się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2024 roku.