Słowniczek programisty

Słowniczek Programisty

 1. Algorytm - krok po kroku instrukcje do rozwiązania problemu.
 2. API (Interfejs Programowania Aplikacji) - zestaw reguł umożliwiających różnym aplikacjom komunikację.
 3. Aplikacja mobilna - oprogramowanie zaprojektowane dla urządzeń mobilnych.
 4. Backend - część aplikacji odpowiedzialna za logikę biznesową i operacje na serwerze.
 5. Baz danych - system przechowywania i zarządzania danymi.
 6. Big Data - duże zbiory danych analizowane za pomocą zaawansowanych technik.
 7. Bit - najmniejsza jednostka danych w komputerze.
 8. Bug (błąd) - wada w oprogramowaniu powodująca niewłaściwe działanie.
 9. CSS (Kaskadowe Arkusze Stylów) - język używany do opisywania wyglądu dokumentu HTML.
 10. C++ - język programowania używany do tworzenia aplikacji o wysokiej wydajności.
 11. C# (C-Sharp) - język programowania stworzony przez Microsoft.
 12. Chmura obliczeniowa - zdalne przetwarzanie danych i przechowywanie w internecie.
 13. CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) - automatyzacja procesu budowy i wdrażania oprogramowania.
 14. CLI (Interfejs Linii Komend) - interfejs umożliwiający komunikację z komputerem za pomocą komend tekstowych.
 15. Cookies - małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika, używane przez strony internetowe.
 16. CSS Grid - technika CSS do tworzenia układów stron.
 17. Dane - informacje przetwarzane przez komputer.
 18. Debugowanie - proces wykrywania i usuwania błędów w oprogramowaniu.
 19. DevOps - kultura współpracy między zespołami developerskimi i operacyjnymi.
 20. DNS (System Nazw Domen) - system tłumaczenia nazw domen na adresy IP.
 21. Dokumentacja - opis funkcji i użycia oprogramowania.
 22. Domena - unikalny adres internetowy strony.
 23. E-commerce - handel elektroniczny, sprzedaż produktów i usług przez internet.
 24. Edytor kodu - narzędzie do pisania i edytowania kodu źródłowego.
 25. Encja - obiekt w bazie danych reprezentujący rzeczywisty obiekt.
 26. Framework - struktura wspomagająca tworzenie aplikacji.
 27. Frontend - część aplikacji, z którą użytkownik wchodzi w interakcję.
 28. Funkcja - blok kodu wykonujący określone zadanie.
 29. Git - system kontroli wersji.
 30. GitHub - platforma do hostowania kodu źródłowego i współpracy programistycznej.
 31. HTML (Hypertext Markup Language) - język używany do tworzenia stron internetowych.
 32. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokół komunikacji w sieci WWW.
 33. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - bezpieczna wersja protokołu HTTP.
 34. IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) - oprogramowanie wspierające rozwój aplikacji.
 35. INF.03 – Kwalifikacja zawodowa “Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych” – pierwszy egzamin zawodowy zdawany w technikum na kierunku technik programista
 36. INF.04 – Kwalifikacja zawodowa “Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji” – drugi egzamin zawodowy zdawany w technikum na kierunku technik programista
 37. IP (Internet Protocol) - protokół komunikacji w sieci komputerowej.
 38. Java - popularny język programowania używany do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych.
 39. JavaScript - język skryptowy używany do tworzenia interaktywnych stron internetowych.
 40. JSON (JavaScript Object Notation) - format wymiany danych.
 41. Kompilacja - proces tłumaczenia kodu źródłowego na kod maszynowy.
 42. Konteneryzacja - technika izolowania aplikacji i jej zależności w jednym pakiecie.
 43. Kubernetes - system do zarządzania kontenerami.
 44. Linux - otwartoźródłowy system operacyjny.
 45. Load Balancer - narzędzie do rozdzielania ruchu sieciowego na różne serwery.
 46. Machine Learning (Uczenie maszynowe) - technika sztucznej inteligencji ucząca maszyny na podstawie danych.
 47. Metoda - funkcja zdefiniowana w klasie w programowaniu obiektowym.
 48. Middleware - oprogramowanie pośredniczące między różnymi aplikacjami.
 49. Node.js - środowisko wykonawcze dla JavaScript poza przeglądarką.
 50. NoSQL - bazy danych nie oparte na języku SQL.
 51. Obiekt - podstawowa jednostka w programowaniu obiektowym.
 52. ORM (Object-Relational Mapping) - technika mapowania obiektów na bazy danych.
 53. PHP (Hypertext Preprocessor) - język skryptowy używany do tworzenia stron internetowych.
 54. Python - wszechstronny język programowania używany w wielu dziedzinach.
 55. Query - zapytanie do bazy danych.
 56. RAM (Pamięć o Dostępie Swobodnym) - pamięć tymczasowa w komputerze.
 57. React - biblioteka JavaScript do budowy interfejsów użytkownika.
 58. Refaktoryzacja - proces ulepszania kodu bez zmiany jego funkcjonalności.
 59. Reguła stylu - zasada definiująca wygląd elementów w CSS.
 60. Relacyjna baza danych - baza danych oparta na modelu relacyjnym.
 61. REST (Representational State Transfer) - styl architektury sieci.
 62. Router - urządzenie sieciowe kierujące ruchem w sieci.
 63. Ruby - język programowania znany z prostoty i elegancji.
 64. RWD (Responsive Web Design) - technika tworzenia stron dostosowujących się do różnych urządzeń.
 65. SaaS (Software as a Service) - model dostarczania oprogramowania jako usługi przez internet.
 66. Scrum - metodyka zarządzania projektami.
 67. SEO (Search Engine Optimization) - optymalizacja stron internetowych pod kątem wyszukiwarek.
 68. Serwer - komputer dostarczający usługi innym komputerom w sieci.
 69. Shell - program umożliwiający komunikację z systemem operacyjnym za pomocą komend.
 70. Skrypt - program wykonywany przez inny program.
 71. Slack - narzędzie do komunikacji i współpracy zespołowej.
 72. SQL (Structured Query Language) - język zapytań do baz danych.
 73. SSH (Secure Shell) - protokół do bezpiecznej komunikacji w sieci.
 74. SSL (Secure Sockets Layer) - protokół zabezpieczający połączenia internetowe.
 75. Stack Overflow - serwis internetowy dla programistów do wymiany wiedzy.
 76. Subdomena - część większej domeny internetowej.
 77. SVN (Subversion) - system kontroli wersji.
 78. Sztuczna inteligencja - dziedzina zajmująca się tworzeniem inteligentnych maszyn.
 79. System operacyjny - oprogramowanie zarządzające zasobami komputera.
 80. TDD (Test-Driven Development) - technika tworzenia oprogramowania oparta na testach.
 81. Transpiler - narzędzie tłumaczące kod źródłowy z jednego języka na inny.
 82. UI (User Interface) - interfejs użytkownika.
 83. Unit test - test jednostkowy, sprawdzający działanie pojedynczej funkcji.
 84. URL (Uniform Resource Locator) - adres zasobu w internecie.
 85. Usability - użyteczność, łatwość obsługi aplikacji.
 86. UX (User Experience) - doświadczenie użytkownika z aplikacją.
 87. Virtual Machine (VM) - wirtualna maszyna, symulująca działanie komputera.
 88. VPN (Virtual Private Network) - wirtualna sieć prywatna.
 89. Web scraping - technika pobierania danych ze stron internetowych.
 90. WebSocket - protokół umożliwiający komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.
 91. Webpack - narzędzie do bundlingu plików w aplikacjach JavaScript.
 92. Widżet - mały program lub komponent interfejsu użytkownika.
 93. XML (Extensible Markup Language) - język znaczników używany do przechowywania danych.
 94. XSS (Cross-Site Scripting) - rodzaj ataku na aplikacje webowe polegający na wstrzykiwaniu złośliwego kodu.
 95. YAML (YAML Ain't Markup Language) - format plików konfiguracyjnych.
 96. Zarządzanie konfiguracją - proces śledzenia i kontrolowania zmian w oprogramowaniu.
 97. Zarządzanie wersjami - proces kontrolowania różnych wersji kodu źródłowego.
 98. Złożoność obliczeniowa - miara ilości zasobów potrzebnych do wykonania algorytmu.
 99. Zwinne metodyki (Agile) - podejście do zarządzania projektami, podkreślające elastyczność i współpracę.
 100. Znacznik (Tag) - element HTML określający strukturę i formatowanie treści.
 101. Zoptymalizowany kod - kod, który został ulepszony pod kątem wydajności i efektywności.
 102. Zasoby sieciowe - różne elementy dostępne w sieci, takie jak strony internetowe, pliki, bazy danych.