Regulamin Winter Code Camp 2024

Regulamin półkolonii programistycznych

Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools

 

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Półkolonii zwanych również Winter Code Camp jest:
  1. a) Dla miasta Warszawa: Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools z siedzibą na ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa. Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr: 274615.
  2. b) Dla miasta Lublin: Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools z siedzibą na ul. Narutowicza 55b, 20-016 Lublin. Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr: 278650.
  3. c) Dla miasta Wrocław: Techni Schools Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-148, ul. Związkowa 26.
 2. Osobą uprawnioną do zawarcia z Organizatorem umowy po stronie Uczestnika jest jego Rodzic / Opiekun prawny lub inny właściwie umocowany przedstawiciel (zwany dalej „Opiekunem”).
  Przedmiotem umowy jest zawarcie porozumienia między Organizatorem a Opiekunem Uczestnika w sprawie udziału Uczestnika w Półkolonii.
 3. Akceptując niniejszy regulamin Opiekun oświadcza, że Uczestnik został poddany stosownym badaniom, a stan jego zdrowia nie powoduje przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Opiekun oświadcza nadto, że nie są mu znane żadne inne przeciwwskazania do udziału Uczestnika w zajęciach organizowanych podczas Półkolonii.
 4. Półkolonia rozpoczyna się i kończy w dniu i w godzinach wskazanych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. O wszelkich zmianach umowy Organizator zobowiązuje się poinformować Opiekuna niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian drogą telefoniczną lub na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Opiekun dokonuje zgłoszenia Uczestnika drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.technischools.com, a następnie wydrukowanie i dostarczenie do Organizatora wszystkich wypełnionych dokumentów (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, regulamin Uczestnictwa, zgoda na leczenie, zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia) za pośrednictwem Kierownika Półkolonii, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnika, Opiekun otrzyma od Organizatora, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, wiadomość z opisem kroków niezbędnych w celu dokończenia rejestracji (dokumenty). 
 4. Organizator zastrzega, że każdy przypadek rezygnacji Uczestnika z udziału w Półkolonii będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 5. Organizator zobowiązuje się do bieżącego reagowania w przypadku niemożności wykonania usługi zawartej w ofercie, w celu zapewnienia świadczenia zastępczego, tak by jakość Półkolonii nie uległa obniżeniu, bez obciążania Uczestnika i Opiekuna.

§3 Prawa i obowiązki opiekuna

 1. Opiekun ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i warunkami uczestnictwa w Półkolonii.
 2. Opiekun może wycofać zgłoszenie Uczestnika z udziału w Półkolonii w dowolnym terminie.
 3. Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich niezbędnych dokumentów w sposób zupełny, rzetelny, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym oraz dostarczenie ich Kierownikowi Półkolonii, najpóźniej pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć.
 4. Opiekun dostarcza Uczestnika Półkolonii na miejsce zbiórki o godzinie i w terminie określonym przez Organizatora.
 5. Opiekun odbiera Uczestnika z miejsca zakończenia programu Półkolonii o godzinie określonej przez Organizatora. W przypadku nieodebrania Uczestnika, Kierownik postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 6. Opiekun odbierający Uczestnika z Półkolonii ma obowiązek okazania dowodu tożsamości na prośbę Kierownika i Wychowawcy Półkolonii (zwanych dalej „Kadra Półkolonii”).
 7. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Opiekun, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Opiekuna. Wzór takiego dokumentu przesłany zostanie mailowo przed rozpoczęciem półkolonii.
 8. W przypadku gdy Uczestnik powinien samodzielnie opuścić teren Półkolonii po zakończeniu programu, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Opiekuna. Wzór takiego dokumentu przesłany zostanie mailowo przed rozpoczęciem półkolonii.
 9. Opiekun ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika. W kwestiach spornych, decydujące znaczenie ma notatka sporządzona przez Kadrę Półkolonii, nawet jeśli szkoda została zgłoszona po zakończeniu Półkolonii.
 10. Opiekun pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego dowozu / odbioru Uczestnika.

§4 Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii

 1. Każdy Uczestnik Półkolonii zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze udział we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone inaczej.
 3. Uczestnik Półkolonii ma prawo do:
  1. a) pełnego wykorzystania programu Półkolonii;
  2. b) korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w miejscu Półkolonii oraz na obiektach zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa oraz po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia od Kadry Półkolonii; 
  3. c) uzyskania od Kadry Półkolonii pomocy w każdej sprawie; 
  4. d) poszanowania swoich poglądów i przekonań; 
  5. e) pomocy medycznej w przypadku choroby lub kontuzji. 
 4. Uczestnik Półkolonii ma obowiązek:
  1. a) przekazania posiadanych lekarstw Kadrze Półkolonii, która wydawała je będzie zgodnie z zaleceniami lekarza;
  2. b) dostarczenia wymaganych dokumentów (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, regulamin Półkolonii, zgoda na leczenie, zgoda na przystąpienie do ubezpieczenia) Kadrze Półkolonii, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone wcześniej;
  3. c) przestrzegania harmonogramu dnia (zbiórek, czasu posiłków); 
  4. d) czynnego udziału we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone inaczej w porozumieniu z Kadrą Półkolonii; 
  5. e) stosowania się do wszelkich wskazówek i zaleceń Kadry Półkolonii;
  6. f) bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ oraz regulaminów obowiązujących na terenie obiektów, w których Uczestnik będzie przebywał w trakcie trwania Półkolonii; 
  7. g) okazywania szacunku i kultury wobec Kadry Półkolonii, personelu oraz innych uczestników Półkolonii; 
  8. h) dbania o wyposażenie ośrodka oraz udostępniony sprzęt (za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika finansową odpowiedzialność ponosi Opiekun); 
  9. i) dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnionych Uczestnikom Półkolonii;
  10. j) Uczestnik w trakcie trwania Półkolonii pozostaje pod opieką Organizatora i powinien stosować się do jego wskazówek oraz zaleceń. Niewykonywanie przez Uczestnika poleceń porządkowych Opiekuna, prowadzące do narażania życia lub zdrowia innych Uczestników może być podstawą do usunięcia uczestnika z półkolonii.
 5. Uczestnikom półkolonii zabrania się: 
  1. a) samowolnego opuszczania terenu ośrodka oraz oddalania się od grupy.
  2. b) posiadania oraz palenia papierosów, spożywania alkoholu (w tym piwa, narkotyków czy dopalaczy i innych środków odurzających);
  3. c) posiadania przyborów do rozniecania ognia, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażający życiu i zdrowiu Uczestników Półkolonii; 
  4. d) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej i psychicznej; 
  5. e) przywłaszczania cudzych rzeczy; 
  6. f) wykonywania wszelkich czynności niezgodnych z przepisami BHP, PPOŻ oraz regulaminami.
 6. Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie udzieleniem Uczestnikowi publicznej nagany przez kierownika lub wychowawcę, a w następnej kolejności może spowodować usunięcie Uczestnika z Półkolonii.

§5 Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz realizacji programu Półkolonii pod względem techniczno-logistycznym jak i merytoryczno-programowym z należytą dla profesjonalisty starannością i zawodowym charakterem prowadzonej działalności.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom Półkolonii, wyżywienia oraz zajęć z zakresu IT wraz z innymi atrakcjami zgodnymi z programem Półkolonii.
 3. Organizator nie gwarantuje zapewnienia niestandardowych diet. Możliwość zapewnienia Uczestnikowi niestandardowej diety uzależniona jest od dostawcy wyżywienia i może wiązać się z dodatkową opłatą.
 4. Niezbędne informacje dotyczące udziału Uczestnika w Półkolonii, zostaną przesłane przez Kierownika Półkolonii, przed rozpoczęciem turnusu.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikom wodę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania Półkolonii, jeśli realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora, a które są spowodowane siłą wyższą, np. powódź (zalanie obiektu sportowego).
 7. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Półkolonii od momentu jego rozpoczęcia tj.: odebrania od Opiekuna w miejscu rozpoczęcia programu Półkolonii do momentu jego zakończenia tj.: w miejscu zakończenia programu.
 8. Organizator zapewnia, że Półkolonia podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty zgodnie z wymogami formalnymi.
 9. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 10. Organizator zapewnia Kadrę Półkolonii z uprawnieniami regulowanymi przez obowiązujące przepisy prawa polskiego, konieczną do przeprowadzenia programu Półkolonii oraz należytej opieki nad Uczestnikami Półkolonii.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, wynikające z niekompletnej lub nierzetelnej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Opiekunów prawnych jest Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools właściwe dla lokalizacji półkolonii
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania a także do cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody albo prawo wniesienia sprzeciwu jak i prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 721 221 299 lub na adres mailowy dko@technischools.com, albo listownie na wskazany adres siedziby placówki.