I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Aplikacja – należy przez to rozumieć system rekrutacyjny; program komputerowy w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie
https://technischools.com.
2. Szkoła / Technikum – Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS
3. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zamierza zaaplikować do szkoły, w
imieniu której Użytkownik składa oświadczenie o przystąpieniu do Rekrutacji Szkoły w Aplikacji.
4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia, korzystająca
z Aplikacji po założeniu Konta do własnego i osobistego użytku, mający podstawę do opieki
prawnej nad Kandydatem.
5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki
korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady
określające zakres odpowiedzialności Aplikacji z tytułu świadczenia usług.
6. Rejestracja – należy przez to rozumieć proces założenia Konta przez Użytkownika w Aplikacji.
7. Rekrutacja – należy przez to rozumieć proces rekrutacji Kandydata do Technikum.
8. Techni Schools – Organ Prowadzący Szkołę - Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą Związkowa 26,
20-148 w Lublinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000803622, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN, NIP:
7123392662, REGON: 384348866.

II. Zakres usługi

1. Techni Schools udziela dostępu Kandydatom i ich Opiekunom prawnym, dzięki któremu Kandydat
może wziąć udział w rekrutacji do Niepublicznego Technikum Programistycznego.
2. Użytkownik, ma możliwość uzupełnienia danych Kandydata oraz udostępnienia testu
Kandydatowi, aby mógł rozwiązać test kompetencji.
3. Użytkownik ma możliwość wstawienia dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej Kandydata.
4. Użytkownik ma możliwość przejrzenia informacji na temat postępowania rekrutacyjnego i jego
wynikach.

III. Zakres usługi - rekrutacja Kandydata

1. Rekrutacja odbywa się w następujących krokach:
a. Uzupełnienie danych o Kandydacie w Aplikacji
b. Podpisanie i przesłanie podpisanego przez opiekunów prawnych Formularza
Rekrutacyjnego
c. Wypełnienie testu przez Kandydata
d. Przesłanie dokumentów poświadczających o ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

IV. Realizacja usługi

1. Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do Aplikacji i w tym zakresie Aplikacja jest przeznaczona
do użytku osobistego.
2. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest powstrzymanie się od jej używania do celów niezgodnych
z prawem lub zabronionych na mocy niniejszego Regulaminu.
3. Techni Schools zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do rezygnacji z korzystania usługi poprzez wysłanie
prośby o usunięcie konta na [email protected].

V. Postanowienia końcowe

1. Zakładając Konto, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Techni Schools zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane
w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej
https://www.technischools.com.
3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta.
W przypadku, gdy Użytkownik nie wystąpi o usunięcie Konta, przyjmuje się, że Użytkownik
zaakceptował zmiany.
5. Techni Schools zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone
przez Techni Schools w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających
z licencji.
6. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności, stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.