I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Aplikacja – należy przez to rozumieć system rekrutacyjny; program komputerowy w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie
https://technischools.com.
2. Szkoła / Technikum – należy przez to rozumieć Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI
SCHOOLS
3. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zamierza zaaplikować do szkoły, w
imieniu której Użytkownik składa oświadczenie o przystąpieniu do Rekrutacji Szkoły w Aplikacji.
4. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia, mający podstawę do opieki
prawnej nad Kandydatem.
5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki
korzystania z Aplikacji, prawa i obowiązki Użytkowników, a także związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zasady
określające zakres odpowiedzialności Aplikacji z tytułu świadczenia usług.
6. Rekrutacja – należy przez to rozumieć proces rekrutacji Kandydata do Technikum.
7. Techni Schools – należy przez to rozumieć Organ Prowadzący Szkołę - Techni Schools sp. z o.o. z
siedzibą Związkowa 26, 20-148 w Lublinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000803622, wysokość kapitału
zakładowego 100 000 PLN, NIP: 7123392662, REGON: 384348866.

II. Rekrutacja Kandydata

1. Rekrutacja odbywa się w następujących krokach:
a. Uzupełnienie danych o Kandydacie w Aplikacji
b. Podpisanie i przesłanie podpisanego przez opiekunów prawnych Formularza
Rekrutacyjnego w Aplikacji
c. Wypełnienie testu przez Kandydata w Aplikacji
d. Przesłanie dokumentów poświadczających o ukończeniu szkoły ponadpodstawowej w
Aplikacji
e. Podpisanie umowy z Opiekunami Prawnymi
2. Techni Schools zastrzega sobie możliwość zorganizowania indywidualnej rozmowy Opiekunów
Prawnych z Dyrektorem Szkoły oraz Kandydata z Pedagogiem Szkoły.
3. Dopuszcza się przyjęcie ucznia do Szkoły w trakcie roku szkolnego na mocy decyzji Dyrektora Szkoły.
4. Możliwe jest przeniesienie ucznia do Szkoły z innej szkoły tego samego typu lub innego typu
na mocy decyzji Dyrektora Szkoły. Uczeń taki zobowiązany jest do przystąpienia do kursów i egzaminów klasyfikacyjnych.

III. Opłaty

1. Czesne wynosi:
a. Warszawa – 2690 zł,
b. Trójmiasto – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
c. Wrocław – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
d. Poznań – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
e. Kraków – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
f. Rzeszów – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
g. Lublin – 1690 zł,
płatne przez 12 miesięcy.
2. Opłata rekrutacyjna wynosi:
a. Warszawa – 2690 zł,
b. Trójmiasto – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
c. Wrocław – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
d. Poznań – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
e. Kraków – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
f. Rzeszów – lokalizacja zostanie uruchomiona w roku szkolnym 2024/25,
g. Lublin – 1690 zł,
płatne po podpisaniu umowy.
3. Opłaty proszę wpłacać na rachunek bankowy wskazany w umowie.

IV. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Rekrutacji – Użytkownik i Kandydat akceptuje
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Techni Schools zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane
w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej
https://www.technischools.com.
3. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez wysłanie informacji mailowej na adres [email protected].
W przypadku, gdy Użytkownik nie poinformuje o braku akceptacji zmian, przyjmuje się, że Użytkownik
zaakceptował zmiany.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.