REGULAMIN KONKURSU PROGRAMISTYCZNE WYZWANIA Z TECHNI

§ 1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji w konkursie “Programistyczne wyzwania z Techni”  (dalej „Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS w Lublinie, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866 (dalej “Organizator”).
Osobą uprawnioną (dalej “Uczestnik”) do udziału jest każdy uczeń szkoły podstawowej biorący udział w Targach Edukacyjnych w Lublinie w dniach 21-22 marca 2024r. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Targi Lublin S.A., organizatora Targów Edukacyjnych.
Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest u organizatora Konkursu w czasie jego trwania. 
Konkurs odbywa się podczas wydarzenia Targi Edukacyjne w Lublinie w Targach Lublin (ul. Dworcowa 11). 
Celem Konkursu jest popularyzacja nauki programowania oraz działalności Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
Kategorie konkursowe:
1)     Pierwsza kategoria: zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu wybranego quizu na  temat programowania w języku Python, cyberbezpieczeństwa lub programowania robotów Lego Mindstorm

2)     Druga kategoria: zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu 3 ww. quizów

Uczestnicy muszą zarejestrować się na platformie konkursowej i przystąpić do quizów.
Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 2.
Warunki udziału w Konkursie

Wykonanie zadania konkursowego oznacza akceptację oraz potwierdzenie, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Konkursie  i akceptuje jego warunki.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
W konkursie mogą̨ wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych obecni na wydarzeniu Targi Edukacyjne w Lublinie w Targach Lublin (ul. Dworcowa 11)  w dniach 21-22 marca, w godzinach 09:00-16:00.
Warunkiem udziału w konkursie jest nauka w szkole podstawowej.
Konkurs odbywa się w dniach 21-22  marca 2024 roku w godzinach 09:00-16:00. 
Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone w dniu 25 marca 2024  roku o godzinie 10:00 na portalu społecznościowym Instagram i Facebook technischools.. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub mailowo.
Konkurs odbywa się̨ na stoisku wystawienniczym Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Lublinie w Targach Lublin.
Każdy uczestnik może podejść do quizu dwa razy. 
W konkursie zostaną wyłonione oraz nagrodzone po 3 osoby, które osiągną najwyższy wynik w poszczególnych kategoriach.

§ 3.
Zasady wyłonienia zwycięzców

Za wyłonienie Laureatów Konkursu odpowiedzialna będzie Dyrekcja Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
Każdy quiz składa się z 10 pytań/zadań o łącznej wartości 10 punktów.
Punkty są przyznawane za poprawne odpowiedzi.
Przy ocenie brana będzie pod uwagę pula zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach.
Laureatem Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w każdej z kategorii.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, brany pod uwagę będzie czas rozwiązania quizu.
Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów jeśli, żadna z prac konkursowych nie będzie spełniała ww. kryteriów.

§ 4.
Nagrody

W pierwszej kategorii Konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci 3 voucherów na warsztaty programistyczne dla całej klasy, do której uczęszcza Uczestnik: 
a) warsztat z hakowania o wartości 500 zł
b) warsztat z programowania w języku Python o wartości 500 zł
c) warsztat z programowania robotów Lego Mindstorm o wartości 500 zł 
W drugiej kategorii Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe:
a) za 3 miejsce słuchawki nauszne bezprzewodowe o wartości 165 zł
b) za 2 miejsce klawiatura gamingowa o wartości 219 zł
c) za 1 miejsce mysz gamingowa o wartości 249 zł
W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik z tej samej klasy zdobędzie miejsce wśród zwycięzców pierwszej kategorii, organizator przyzna tylko jeden voucher dla danej klasy. Wybór warsztatu będzie zależał od Organizatora Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną̨ ogłoszone w dniu 25 marca 2024  roku o godzinie 10:00 na portalu społecznościowym Instagram i Facebook technischools.. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub mailowo.
Odbiór nagród rzeczowych możliwy będzie w dniu 26-27 marca 2024 w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Lublinie, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55B, 20-016 Lublin. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez wprowadzanie nieprawdziwych danych do formularza konkursowego, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5.
Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: lublin@technischools.com
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs -Programistyczne wyzwania z Techni).
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§ 6.
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stoisku wystawienniczym Organizatora oraz na stronie technischools.com/regulamin-pwt.
Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkurs może zostać odwołany lub przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866). W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866) lub na adres e-mail: . Spółka w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności działa zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail uczestnika oraz nazwę i adres szkoły. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz otrzymywania informacji o bieżącej działalności Techni Schools, w tym informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Spółka może publikować imię i nazwisko oraz nazwę szkoły oraz wybranych uczestników konkursu. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.