Regulamin konkursu - Diamentowy Indeks Techni Schools

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
 Diamentowy Indeks TECHNI SCHOOLS

§ 1.
Postanowienia ogólne 

1.    Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji konkursu „Diamentowy Indeks TECHNI SCHOOLS” (dalej „Konkurs”).

2.    Organizatorem Konkursu jest Fundacja Techni Schools z siedzibą w Lublinie adres ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin, KRS: 0001096409, NIP: 9462738779 (dalej “Organizator”).

3.    Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzca Konkursu”), sprawuje Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”).

4.    Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na: stronie internetowej https://technischools.com/regulamin-diamentowy-indeks

5.    Konkurs jest organizowany dla Niepublicznego Technikum Programistycznego Techni Schools w Warszawie oraz Lublinie.

6.    Celem Konkursu jest popularyzacja nauki programowania oraz działalności Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS.

§ 2.
Warunki udziału w Konkursie

1.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.    Udział w Konkursie może wziąć każda osoba (dalej „Uczestnik”),:

a.    Która w roku 2024 ukończyła ósmą klasę szkoły podstawowej;

b.    Której dochód na osobę netto nie przekracza 3 999 zł. Spełnianie kryterium dochodowego Opiekunowie Prawni Uczestnika potwierdzają oświadczeniem w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo do narzucenia obowiązku przedłożenia przez Opiekunów Prawnych Uczestnika odpowiednich dokumentów potwierdzających ww. stan.

3.    Konkurs ma dwa etapy.

4.       Pierwszym etapem jest przygotowanie samodzielnego nagrania wideo (dalej “Utwór”) z uzasadnieniem dlaczego chce uczyć się w TECHNI SCHOOLS i dlaczego to właśnie Uczestnikowi należy się Diamentowy Indeks TECHNI SCHOOLS oraz przygotowanie przez Uczestnika samodzielnego projektu (dalej “Projekt”) pt.: „ Gdybym miał/a stworzyć aplikacje/ program, który ułatwiłby mi życie to byłby to…”

5.    Uczestnik Konkursu przygotowuje Utwór oraz Projekt w formie dowolnej przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi i programów.

6.    Do Konkursu można zgłaszać jedynie Utwory nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których jedynym autorem jest Uczestnik.

7.    Opiekunowie Prawni Uczestnika, w jego imieniu, mogą przesłać tylko jeden Utwór oraz Projekt.

8.    Utwór oraz Projekt należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym podając link do np: YouTube, Google Drive, iCloude Drive, Dropbox itp.

9.    Utwory oraz Projekty niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w ocenie prac.

10.   Drugim etapem konkursu jest rozmowa rekrutacyjna oraz prezentacja Projektu.

11. Do drugiego etapu zakwalifikuje się 8 najlepszych osób wybranych przez komisję konkursową.

§ 3.
Zasady oceniania prac 

1.    Organizator powoła Komisję składającą się z: Zarządu Fundacji Techni Schools, Przedstawiciela Organu Prowadzącego Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS oraz Dyrektorów obu szkół TECHNI SCHOOLS w Warszawie oraz Lublinie.

2.    Komisja przy ocenie Utworów weźmie pod uwagę:

a)    argumentację Uczestnika chęci podjęcia nauki w TECHNI SCHOOLS

b)   argumentację Uczestnika jego cech wyróżniających uprawniających go do otrzymania Diamentowego Indeksu TECHNI SCHOOLS.

c)    Pomysłowość w tworzeniu Projektu,

d)   walory estetyczne Projektu,

e)  zgodność merytoryczna z tematyką zadania konkursowego,

f)        wrażenie artystyczne.

3.    Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie.

4.    Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.    Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata jeśli, żadna z prac konkursowych nie będzie spełniała ww. kryteriów.

§ 4.
Nagrody 

1.    W Konkursie zostaną przyznane cztery podwójne nagrody:

a.    Pierwsze miejsce: Diamentowy Indeks TECHNI SCHOOLS - czyli stypendium w wysokości czesnego na cały okres 5-letniego okresu nauki. Wartość nagrody dla szkoły w:
- Warszawie: 209 400 zł.
- Lublinie: 119 400 zł

b.    Drugie miejsce: Złoty Indeks TECHNI SCHOOLS – czyli stypendium w wysokości 75% czesnego na cały okres 5-letniego okresu nauki. Wartość nagrody dla szkoły w:
- Warszawie: 157 050 zł.
- Lublinie: 89 550 zł

c.    Trzecie miejsce: Srebrny Indeks TECHNI SCHOOLS – czyli stypendium w wysokości 50 % czesnego na cały okres 5-letniego okresu nauki. Wartość nagrody dla szkoły w:
- Warszawie: 104 700 zł.
- Lublinie: 59 700 zł

d.    Czwarte miejsce: Brązowy Indeks TECHNI SCHOOLS  - czyli stypendium w wysokości 25 % czesnego na cały okres 5-letniego okresu nauki. Wartość nagrody dla szkoły w:
- Warszawie: 52 350 zł.
- Lublinie: 29 850 zł

2.  Pierwszy etap konkursu trwa od 1.07.2024 do 31.07.2024 r. W dniu 19.08.2024 r. opublikujemy listę osób, które przejdą do drugiego etapu. Lista pojawi się w siedzibie Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie i Warszawie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na prowadzonych przez szkołę kanałach w social mediach.

§ 5.
Prawa autorskie i inne 

1.    Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie ogłoszenia Regulaminu bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych.

2.    Utwory nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając Utwór na Konkurs Opiekunowie Prawni Uczestnika wyrażają zgodę na upowszechnienie Utworu oraz danych osobowych Uczestnika.

3.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku i przejmuje na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich.

§ 6.
Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS- https://technischools.com/regulamin-diamentowy-indeks.

2.    Organizator zastrzega, że data nadsyłania prac konkursowych może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać odwołany lub przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty wydarzenia.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.

4.    Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 ze zm.).

5.    Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
“Diamentowy Indeks Techni Schools”

Zgłoszenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://form.typeform.com/to/ujRR0xhL 

1. Dane do kontaktu rodzica/opiekuna prawnego
- Imię 
- Nazwisko
- Numer telefonu 
- E-mail
2. Aplikujesz do oddziału
- Lublin
- Warszawa
3. Dane dziecka
- Imię 
- Nazwisko
4. Nazwa szkoły podstawowej kandydata
…………………………………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

- wyrażam zgodę na udział Dziecka w konkursie pod nazwą: „Diamentowy Indeks Techni Schools” dla Techni Schools w Warszawie/Lublinie* organizowanym przez Fundację Techni Schools z siedzibą w Lublinie adres ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin.
- oświadczasz, że zapoznałeś się oraz akceptujesz Regulamin aplikacji, Regulamin Konkursu oraz Politykę Prywatności Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
- oświadczam, że:
* złożoną na konkurs pracę Dziecko wykonało osobiście i przysługują Dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;
* praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu;
* zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie, akceptuję i wyrażam zgodę na zawarte w niej postanowienia.

- oświadczasz, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych pochodzących od Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866). W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin (KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866) lub na adres e-mail: . Spółka w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności działa zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę obejmuje imię i nazwisko uczestnika i opiekuna prawnego, adres e-mail opiekuna prawnego, wiek, nazwę i adres szkoły. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz otrzymywania informacji o bieżącej działalności TechniSchools, w tym informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Spółka może publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Wypełnienie formularza internetowego znajdującego się pod adresem: https://form.typeform.com/to/ujRR0xhL  jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zapisów.