Regulamin korzystania z aplikacji internetowej quiz.technischools.com

§ 1. Definicje

1.1. Administrator - Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 278650, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866
1.2. Aplikacja - dystrybuowana przez technischools.com za pomocą Przeglądarki Internetowej, przeznaczona do przeprowadzenia konkursu, umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:  quiz konkursowy.
1.3. Treść - pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w ramach Aplikacji, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
1.4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub inne.
1.5. Przeglądarka Internetowa - program komputerowy, do wyszukiwania informacji w Internecie, przeglądania stron internetowych, pobierania plików czy też odtwarzania różnego rodzaju multimediów.
1.6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Aplikacji na Przeglądarce Internetowej.

§ 2. Informacje ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
2.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
2.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz platform dystrybucji Aplikacji.
2.5. Umowa o świadczenie Usług, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zalogowania się do Aplikacji. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą wylogowania się z Aplikacji.
2.6. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub Treść Aplikacji.

§ 3. Prawa Autorskie i pokrewne

3.1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.
3.2. Z chwilą uruchomienia Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem.
3.3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego Regulaminu.
3.4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
3.5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
3.6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 4. Zasady udostępniania Treści

4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
4.1.2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.
4.1.3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
4.1.4. Użytkowanie Aplikacji jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2. Wymagania
4.2.1. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
- połączenie bezprzewodowe z siecią Internet,
- brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją Treści,

§ 5. Reklamacje

5.1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: lublin.technischools.com
5.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
5.2.1. imię i nazwisko,
5.2.2. adres e-mail,
5.2.3. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział Aplikacji, rodzaj Treści itp.
5.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

§ 6. Polityka Prywatności

6.1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych zgromadzonych w quiz.technischools.com jest Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools w Lublinie ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 55b, 20-016 Lublin, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 278650, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866.
Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
6.2. Zbierane dane osobowe: Aplikacja quiz.technischools.com może gromadzić następujące dane osobowe od użytkowników:
- Imię i nazwisko
- Adres email i nr telefonu
- Dane szkoły
- Informacje dotyczące wyników w quizach
6.3. Cel zbierania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursach oraz dla celów archiwalnych oraz statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Adres email i nr telefonu jest wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz organizacją konkursów.  
6.4. Przetwarzanie danych osobowych: Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń, w celach związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz organizacją konkursów. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.
6.5. Ochrona danych osobowych: Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak szyfrowanie danych i kontrole dostępu.
6.6. Uprawnienia użytkownika: Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczenia przetwarzania. Może także w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6.7. Pliki cookie: Aplikacja Quiz może używać plików cookie w celu zbierania danych statystycznych na temat korzystania z aplikacji. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.
6.8. Zmiany w polityce prywatności: Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w celu uwzględnienia zmian w prawie lub w funkcjonowaniu aplikacji. Każda zmiana będzie publikowana na stronie internetowej aplikacji.
6.9. Kontakt: W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności można skontaktować się z nami pod adresem lublin@technischools.com
6.10. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
7.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie technischools.com/regulamin-aplikacji-quiz
7.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji.
7.4. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy, poprzez wylogowanie się z Aplikacji oraz zaprzestanie jej użytkowania.