Regulamin Kursu AI & Cybersecurity 2023/24

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji kursu „AI & Cybersecurity” (dalej „Kurs”).
 2. Organizatorem Kursu jest Niepubliczne Technikum Programistyczne TECHNI SCHOOLS, której organem prowadzącym jest Techni Schools sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres Związkowa 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000803622, NIP: 7123392662, REGON: 384348866 (dalej “Organizator”).
 3. Osobą uprawnioną do zgłoszenia Uczestnika  jest jego Rodzic / Opiekun prawny lub inny właściwie umocowany przedstawiciel (zwany dalej „Opiekunem”).
 4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Kursu sprawuje TECHNI SCHOOLS w Lublinie.
 5. Poprzez przystąpienie do Kursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kursu.
 6. Kurs jest to cykl 10 zajęć z tematyki cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Czas trwania jednych zajęć wynosi 90 minut. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, wskazaną przez Organizatora.
 7. Celem Kursu jest popularyzacja nauki programowania oraz działalności Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie oraz w Warszawie.

§ 2.

Warunki udziału w Kursie

 1. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację, że Opiekun zapoznał się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Kursie  i akceptuję jego warunki.
 2. Opiekun dokonuje zgłoszenia Uczestnika drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie technischools.com/kurs-future-ai-2023
 3. Udział w Kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Udział w Kursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą klasy ósmej szkoły podstawowej (dalej “Uczestnik”).
 5. Kurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zastanawiają się nad aplikacją do pierwszej klasy Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie lub Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Warszawie w roku szkolnym 2024/2025.
 6. Udział w Kursie jest możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie kursu.
 7. W przypadku dużego zainteresowania kursem decyzją Organizatora może zostać utworzona druga grupa lub do uczestnictwa w kursie w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które zaaplikowały do naszej szkoły. 

§ 3.

Prawa i obowiązki Opiekuna

 1. Opiekun ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i warunkami uczestnictwa w Kursie.
 2. Opiekun zapewni sprzęt komputerowy do realizacji zajeć podczas kursu.
 3. Opiekun może wycofać zgłoszenie Uczestnika z udziału w Kursie w dowolnym terminie.
 4. Opiekun dostarcza Uczestnika Kursu na miejsce zbiórki o godzinie i w terminie określonym przez Organizatora.
 5. Opiekun odbiera Uczestnika z miejsca zakończenia programu Kursu o godzinie określonej przez Organizatora. Opiekun w pełni odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika Kursu w trakcie dojazdu na miejsce kursu oraz podczas jego powrotu.
 6. Opiekun ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika Kursu.
 7. W kwestiach spornych decydujące znaczenie ma notatka sporządzona przez Kadrę Kursu, nawet jeśli szkoda została zgłoszona po zakończeniu Kursu.

§4.

Prawa i obowiązki uczestnika kursu

 1. Każdy Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze udział we wszystkich założeniach i zajęciach programowych, chyba że zostało to ustalone inaczej.
 3. Uczestnik Kursu ma prawo do:
  1. pełnego wykorzystania programu Kursu;
  2. uzyskania od Kadry Kursu pomocy w każdej sprawie;
  3. poszanowania swoich poglądów i przekonań;
  4. pomocy medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.
 4. Uczestnik Kursu ma obowiązek: 
  1. przestrzegania harmonogramu dnia (zbiórek, czasu posiłków);
  2. posiadać własny sprzet komputerowy.
  3. czynnego udziału we wszystkich założeniach i zajęciach programowych, chyba że zostało to ustalone inaczej w porozumieniu z Kadrą Kursu;
  4. stosowania się do wszelkich wskazówek i zaleceń Kadry Kursu;
  5. bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ oraz regulaminów obowiązujących na terenie obiektów, w których Uczestnik będzie przebywał w trakcie trwania Kursu;
  6. okazywania szacunku i kultury wobec Kadry Kursu, personelu oraz innych uczestników Kursu;
  7. dbania o wyposażenie ośrodka oraz udostępniony sprzęt (za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika finansową odpowiedzialność ponosi Opiekun);
  8. dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnionych Uczestnikom Kursu;
  9. Uczestnik w trakcie trwania Kursu pozostaje pod opieką Organizatora i powinien stosować się do jego wskazówek oraz zaleceń. Niewykonywanie przez Uczestnika poleceń porządkowych Kadry Kursu, prowadzące do narażenia życia lub zdrowia innych Uczestników może być podstawą do usunięcia uczestnika z Kursu. 

 5. Uczestnikom Kursu zabrania się:
  1. samowolnego opuszczania terenu szkoły oraz oddalania się od grupy.
  2. posiadania oraz palenia papierosów, spożywania alkoholu (w tym piwa, narkotyków czy dopalaczy i innych środków odurzających);
  3. posiadania przyborów do rozniecania ognia, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażający życiu i zdrowiu Uczestników Kursu;
  4. używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej i psychicznej;
  5. przywłaszczania cudzych rzeczy;
  6. wykonywania wszelkich czynności niezgodnych z przepisami BHP, PPOŻ oraz regulaminami;
 6. Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie udzieleniem Uczestnikowi publicznej nagany przez Kadrę Kursu, a w następnej kolejności może spowodować usunięcie Uczestnika z Kursu. 

§ 5.

Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz realizacji programu Kursu pod względem techniczno-logistycznym jak i merytoryczno-programowym z należytą starannością i zawodowym charakterem prowadzonej działalności.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom Kursu zajęć z zakresu IT zgodnymi 
  z programem Kursu.
 3. Niezbędne informacje dotyczące udziału Uczestnika w Kursie, zostaną przesłane przez Kadrę Kursu, przed rozpoczęciem turnusu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania Kursu, jeśli realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora, a które są spowodowane siłą wyższą, np. powódź (zalanie obiektu).
 5. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Kursu od momentu jego rozpoczęcia tj.: odebrania od Opiekuna w miejscu rozpoczęcia programu Kursu do momentu jego zakończenia tj.: w miejscu zakończenia programu.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Niepublicznego Technikum Programistycznego TECHNI SCHOOLS w Lublinie oraz w Warszawie.
 2. Organizator zastrzega, że data harmonogram kursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Kurs może zostać odwołany lub przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty wydarzenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane zgłoszenia udziału, których nie otrzyma
  z powodów technicznych czy organizacyjnych.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.